Mesaj

Yetimlere Yardım

“O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni hidayetten habersiz bir halde bulup da hidayete iletmedi mi? Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Dileneni de azarlama.” (Duha suresi, 6-10)

“Dini yalanlayanı gördün mü? İflte o yetimi iter kakar.” (Maun suresi, 1-2)

“Kendilerinin ona sevgi duymalarına (verdiklerini kendileri arzulamalarına) rağmen yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8)

Kudüs Vakfı, kurulduğundan bu yana, Filistin’de sayıları günden güne artan yetimleri koruma ve geçimlerini üstlenme iflini, önemsediği, çalıflma programlarına aldığı faaliyetlerin bafl sırasına koymufltur. Bu itibarla yetimlerin geçimlerinin üstlenilmesi projesine her zaman öncelik vermifltir. Dolayısıyla baba ilgisinden ve rahat bir hayat ortamından yoksun bırakılan, sayıları da on binleri aflan bu çocukların geçimlerini üstlenecek birilerini bulabilmek için yoğun çaba harcamaktadır.

Kudüs Vakfı yetimlere yardım ve onların geçimlerinin üstlenilmesi amacıyla yetimlerin tekeffülü programlarını uygulamaktadır.

Herhangi bir yetimin tekeffülü ile kastedilen, bu konuda sorumluluk yüklenen kiflinin tekeffül ettiği yetime her ay düzenli flekilde belli bir miktarda ödeme yapmasıdır. Tekeffül süresinin altı ayın altına düflmemesi gerekir. Yetime ödenecek miktarı sorumluluk üstlenen kifli kendisi belirleyecektir. Ancak bu da bir yetimin, yeme, içme, sağlık, barınma ve benzeri alanlardaki zorunlu ihtiyaçlarını karflılamak için gerekli olan asgari miktarın altına düflmemelidir.

Düzenli tekeffüllerin yanı sıra yetimlerin zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi, kendilerine zaman zaman yardım paketleri dağıtılması ve ailelerinin geçimlerine katkıda bulunulması için yetim sandığı oluflturulmufltur. Bu sandığa isteyen herkes imkânı ölçüsünde bağıflta bulunarak yetimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılacak genel çalıflmalara katkıda bulunabilir.

Ayrıca bayramlarda, okul dönemlerinde ve özel günlerde yetimlere yardım ve hediye paketleri dağıtılması amacıyla kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalara katılarak da yetimleri sevindirebilir, onların ailelerinin gönüllerine ferahlık kazandırabilirsiniz.