Mesaj

Eğitim Yardımı


Hz. İbrahim (a.s.)’ın duası: “Rabbim bana salihlerden olan bir (çocuk) bahflet.” (Saffat suresi, 100)

Hepimiz, üstün flahsiyetli, salih ve hayırlı evlatlarımızın olmasını arzularız. Bunda eğitim ve öğretimin büyük rolü vardır. Bundan dolayı çocuklarımızın eğitim ve öğretimine büyük önem veririz. Baflka yerlerde sarf etmekten çekindiğimiz paralarımızı hayırlı evlatlar yetifltirmek için cömertçe harcarız. Kendi evlatlarımız hakkında arzuladığımızı zor durumda, çocuklarını yetifltirmede değerlendirebilecekleri imkânlardan yoksun kardefllerimizin evlatları için de arzulamalıyız.

Yüce Allah flöyle buyurur: “Arkalarında güçsüz çocuklar bıraktıklarında onlar için endifleye kapılanlar (baflkaları için de öylece) korksunlar.” (Nisa suresi, 9)

Bir çocuğun, bir neslin geleceğini hazırlamak eğitimle olur. Bir insanı hayata kazandırmakta ve hayatı onun için anlamlı kılmakta en önemli etken eğitimdir. Bir toplumun geleceğini hazırlamak da onun yetifltirdiği nesle iyi bir eğitim vermekle olur. Bunun için insanlık tarihinde eğitimin özel bir yeri ve önemi vardır. Filistin’de oldukça zor flartlarda hayatlarını sürdürmek zorunda olan insanların çocuklarının da eğitim imkânlarından yoksun kalmaması için bir fleyler yapmak gerekir.

Kudüs Vakfı, Filistin’de yetiflen nesli iyi bir geleceğe hazırlamak için eğitime destek amaçlı muhtelif kampanyalar düzenlemektedir. Bunlardan biri okulların açılması döneminde hazırlanan okul çantalarıdır. Bu çantaların içine bir yıl boyunca ihtiyaç duyulacak bazı kırtasiye maddeleri de konularak ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. Kudüs Vakfı ayrıca bazı çocukların okul kıyafetlerinin temin edilmesinde de yardımseverlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olmaya çalıflmaktadır. Özellikle yetim çocukların eğitimlerine katkı için çalıflmalar yapmaktadır. Yetim çocukların düzenli eğitim alabilmeleri için vakfımız kanalıyla düzenli eğitim bursları göndermeniz mümkündür. halkının geleceğini hazırlayacak olan yeni neslin iyi bir eğitim alması için bizim de kendi imkânlarımızla katkıda bulunmamız gerekir.